ノンタブリー旅行

ノンタブリーを一緒に発見できるようにする

どうしたの

すべて見る

jp

dets

ประเพณีชอนธูป-ตักบาตรธูป

แต่เดิมเน้นถวายกันเฉพาะธูปเป็นหลัก ต่อมาภายหลังได้ถวายดอกไม้และเทียนเพิ่มขึ้น ชนรุ่นหลังจึงเรียกว่าตักบาตรดอกไม้


ประเพณีที่ชาวไทยรามัญจัดขึ้นในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ได้แก่ ประเพณีชอนธูป ตักบาตรชอนธูป วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด แต่เดิมมาเน้นถวายธูปเป็นหลัก ชาวไทยรามัญ เกาะเกร็ดถวายธูป เรียกเป็นภาษามอญว่า ชอนธูป ชาวไทยรามัญไทรน้อย วัดสโมสร อำเภอไทรน้อย ถวายดอกไม้ เรียกว่า ชอนกาว จึงเป็นที่มาของการตักบาตรดอกไม้ดังกล่าว

ประเพณีรำมอญ

ประเพณีรำมอญเป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญและยังคงปฏิบัติสืบ ต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ ยังคงได้รับการถ่ายทอดศิลปะนี้ไว้ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปากเกร็ด เกาะเกร็ด ยังมีผู้รำมอญได้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์มอญ ที่บรรเลงประกอบการรำก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน


ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการรำมอญที่เกาะเกร็ด หน้าวัดเสาธงทอง ให้นักท่องเที่ยวชมในวันเสาร์-อาทิตย์


รำมอญ ชาวมอญจะเรียกว่า “ปัว-หะเปิ้น” จะมีได้ในโอกาสทั้งงานมงคลหรืองานสมโภชต่างๆ ตลอดจนในงานศพ โดยเฉพาะในงานศพพระ ชาวบ้านจะนิยมรำถวายหน้าศพ เพราะเชื่อกันว่าจะได้บุญหากได้ทำเช่นนั้นในงานศพคฤหัสถ์ผู้มีอาวุโส หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือ

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตรโดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหารอื่นๆ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้งนั่นเอง ประเพณีดังกล่าวนั้นได้สืบทอดกันมาช้านานซึ่งชาวมอญได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านที่แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดจะ จัดเตรียมบาตรไว้บนศาลาการเปรียญสำหรับให้ชาวบ้านนำน้ำผึ้งรินลงในบาตรที่ ใต้บาตรมีผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ด้วย น้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่บาตรไว้นั้น วัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคชาวมอญเชื่อว่าการตักบาตรดัง กล่าวมีอานิสงส์มากเพราะพระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็น เมื่อเกิดอาพาธ เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของยาดังนั้นชาวมอญจึงมีความเชื่อว่าการ ถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากและจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้ง ชาตินี้และชาติหน้า  ปัจจุบันประเพณียังคงมีให้เห็นในวัดหลายแห่งด้วยกันสำหรับวัดในจังหวัดนนทบุรีสามารถพบเห็นได้ที่วัดสโมสร

ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ 108 เริ่มในวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันทำบุญที่แท้จริง แต่ประเพณีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 7 ค่ำ เดือน 12 โดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตอนบ่าย


ความสำคัญ


ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ 108 เป็นประเพณีที่ ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วในอำเภอบางกรวย โดย จัดขึ้นตามวัดริมน้ำในคลองบางกอกน้อยหลายวัดด้วยกัน คือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน วัดโบสถ์ วัดบางไกรใน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริ มงคลและเกิดความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน


พิธีกรรม


การทำบุญตักบาตรพระ 108 จะเริ่มพิธีตั้งแต่แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ในตอนบ่ายทุกวัดตามริมน้ำจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัด เช่น หลวงพ่ออาคม จากวัดไทยเจริญ หลวงพ่อโตวัดอุทยาน แห่ไปตามลำน้ำโดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามมีการรำประกอบจุดประสงค์ของการแห่ ขบวนพระนี้ก็เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร พระ 108 ขึ้น อีกครั้งหนึ่งให้สาธุชนมาร่วมทำบุญในวันรุ่งขึ้นการแห่ขบวนพระนี้ทุกวัดจะ แห่พร้อมกันหมด


วันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งถือเป็นวันทำบุญใหม่จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จะมีประชาชนมาร่วมทำบุญตามลำน้ำอย่างแน่นขนัดทั้งสองฝั่งคลอง ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญจะมาทางเรือเตรียมอาหารคาวหวานมาอย่างพร้อมมูล ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือจ้างบ้าง เรืออีแปะบ้าง เรือบางลำมีพระ 1 รูป หรือ 2 รูป ไม่เกินลำละ 3 รูปและมีคนพายเรือ 3 -4 คน เพื่อรับอาหารคาวหวานจากประชาชน การทำบุญนี้จะเริ่มพร้อมกันทุกวัด พระจะบิณฑบาตรไปในทางเดียวกัน เช่นเริ่มต้นทาง ฝั่งขวาก็จะรับบิณฑบาตเรื่อยไป แล้วจึงวกกลับมาทางฝั่งซ้ายบ้าง วัดแต่ละวัดจะแห่พระพุทธรูปสำคัญประดับตกแต่งอย่างสวยงามไปรับบิณฑบาตด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนปิดทองและบริจาคทรัพย์ตามศรัทธาเพื่อนำไปบำรุง วัด ช่วงเวลาที่ประชาชนทำบุญจะอยู่ระหว่าง เวลา 06.00-07.00 น. ในระหว่างการทำบุญนี้ ชาวบ้านแต่งตัวเป็นฤาษีหรือนำผ้าเหลืองมาห่มให้ใช้ขันครอบศีรษะ สมมุติเป็นพระมาร่วมบิณฑบาตด้วย

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญ

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญ จัดเป็นเทศกาลที่สำคัญ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติอันเป็นการบูชาต่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนเทวโลกนั้น พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่บนเทวโลกเพื่อโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษานั้น บรรดาอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายต่างคิดคำนึงถึงพระบรมศาสดา และต่างรอคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา


ครั้นถึงวันเสด็จกลับพระพุทธองค์ชาวเมืองได้ทราบข่าวต่างดีอกดีใจ เตรียมการต้อนรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อย่างมโหฬาร ยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมนุษย์โลกที่เมืองสังกัสสะเหล่าเทพยดาทั้ง หลายได้เนรมิตบันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วถวายแด่พระองค์ ส่วนชาวเมืองสังกัสสะตั้งแต่พระราชาตลอดจนประชาราษฎร์ทั้งหลาย รวมตลอดถึงท้าวพระยามหากษัตริย์และราษฎรจากนครอื่น ต่างมาร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างล้นหลาม พร้อมจัดเตรียมบุปผามาลาเครื่องสักการะต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา


ครั้นถึงเวลาเสด็จพระพุทธองค์ทรงเสด็จดำเนินทางบันได้แก้ว บรรดาเทพยดาต่างถวายสักการะองค์พระพรหมและสักกะเทวธาร นำฉัตรเครื่องสูงบังสูรย์กางกั้นองค์พระบรมศาสดา เทพยดาทั้งหลายต่างประโคมดนตรีโปรยดอกไม้และตามเสด็จพระพุทธองค์เพื่อถวาย การส่งเสด็จกลับมนุษย์โลก


เมื่อพระองค์เสด็จถึงมนุษย์โลกที่เมืองสังกัสสะนั้น เหล่าบรรดามหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ต่างปลื้มปิติโสมนัส ทำการบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้ ของหอมต่างๆ อย่างมากมาย ชาวมอญได้นำเอาพุทธประวัติตอนดังกล่าวนี้มาจัดเป็นพิธีตักบาตรดอกไม้


กำหนดงาน


การตักบาตรดอกไม้จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชุมชนมอญ ในที่ต่างๆ จะจัดงานนี้ขึ้นที่วัดสำคัญของชุมชน เช่น บ้านบางกระดี่ จัดที่วัดบางกระดี่, ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร, บ้านโป่ง จัดที่วัดใหญ่นครชุมน์ และโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดที่วัดคงคารามเป็นต้น


กิจกรรม / พิธี


ในวันออกพรรษา หลังจากถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ในเวลาเพลแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมทำพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ โดยที่ชาวบ้านนั่งอยู่ตลอดสองข้างทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ไว้ถวายสักการะ ครั้นถึงเวลาที่พระสงฆ์ลงโบสถ์เพื่อทำพิธีปวารณาออกพรรษาจะอัญเชิญพระพุทธ รูปนำขบวนพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เดินไปพระอุโบสถ ชาวบ้านค่อยๆ ถวายดอกไม้ ธูปเทียนใส่ในย่ามของพระสงฆ์เหล่านั้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพระสงฆ์ได้รับถวายดอกไม้ ธูปเทียน จากชาวบ้านแล้ว จะไปร่วมทำพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถการที่ขบวนแห่พระสงฆ์ลงสู่พระ อุโบสถ เพื่อทำพิธีปวารณาออกพรรษานี้ เปรียบได้กับพุทธประวัติครั้งเสด็จลงจากเทวโลก

VDOの詳細すべて見る